Redactie — lokaal0 reactie(s) — wo 15 december 2021, 17:48

Pilot snelheidsverlaging Kanaal Zuid niet verlengd

APELDOORN – De gemeenteraad van Apeldoorn nam op 1 april 2021 een motie aan om als proef de maximum snelheid langs Kanaal Zuid (buiten bebouwde kom) terug te brengen naar 60 km p/u. De proef ging eind juni in. Het college van B&W heeft besloten om met de proef te stoppen, mede naar aanleiding van het advies van de onafhankelijke bezwarencommissie. Nadat er meerdere bezwaren binnenkwamen tegen de snelheidsverlaging, oordeelde de commissie onder andere dat het besluit overhaast genomen is. De proef vond plaats vooruitlopend op de uitkomsten van een breder onderzoek naar maatregelen die de verkeersveiligheid op de Kanaalroute kunnen verbeteren.

Tegen het verkeersbesluit kwamen 5 bezwaren binnen. Deze draaiden vooral om de klacht dat de verschillende belangen en de effecten op de overige wegen onvoldoende zorgvuldig zijn afgewogen. De onafhankelijke bezwarencommissie heeft geoordeeld dat het college een verkeersbesluit moet kunnen baseren op degelijk onderzoek naar de relevante feiten en omstandigheden en de af te wegen belangen. Naar oordeel van de commissie is het verkeersbesluit onvoldoende zorgvuldig voorbereid, onvoldoende gemotiveerd en overhaast genomen. En dus adviseert de commissie om het verkeersbesluit te herroepen. Dat advies neemt het college nu ter harte. De borden worden vanaf 20 december vervangen.

“Hoewel we veel begrip hebben voor de noodkreet van met name aanwonenden, die soms een ernstig ongeluk vlakbij huis hebben meegemaakt, kunnen we niet om deze harde conclusie van de bezwarencommissie heen. Het is onze plicht als gemeente om álle belangen zorgvuldig af te wegen en om dit zorgvuldig aan te pakken. Dat was al in gang gezet, en daar gaan we nu zeker mee verder”, zegt wethouder mobiliteit Wim Willems.

Evaluatie
Op verschillende manieren heeft de gemeente de proef zo goed mogelijk geëvalueerd. Met behulp van beschikbare cijfers en metingen, en met behulp van een enquête. Vanaf het ingaan van de 60 km p/u vonden 2 geregistreerde ongevallen plaats, met alleen materiële schade. Verder blijkt dat op basis van de objectieve cijfers (verkeersintensiteiten, snelheid, inhaalgedrag) geen harde conclusies te trekken zijn of de maatregelen tot een grotere verkeersveiligheid leiden. Dit komt onder andere door de effecten van de corona-maatregelen, de onderhoudswerkzaamheden die tijdens de proef plaatsvonden aan omliggende provinciale wegen en het ontbreken van gegevens van provinciale telpunten op de N786 en Kanaal Zuid (door een technisch probleem).

Uit de beleving van inwoners en weggebruikers – gepeild via een enquête – komt wel een overwegend positief beeld naar voren. De enquête is ingevuld door 93 aanwonenden en 135 weggebruikers. Ook uit metingen blijkt dat het verkeer nu wat langzamer rijdt. Het merendeel van het verkeer rijdt nu gemiddeld 74 km p/u in plaats van voorheen 82 km p/u. Nog wel ruimschoots boven de 60 km p/u, wat een direct gevolg is van het feit dat er alleen borden vervangen zijn en de weginrichting niet is aangepast.

Posters en displays blijven
Naast de snelheidsverlaging vroeg de gemeenteraad ook om bewustwordingsacties. We hebben dit vorm gegeven door 10 posters (over snelheid en afleiding in het verkeer) en 4 snelheidsdisplays langs de weg te plaatsen. Deze blijven langs de weg staan. Wel zullen we enkele displays waarschijnlijk verplaatsen naar een betere, passendere plek nu de limiet weer teruggaat naar 80 km p/u.

Breed onderzoek
Een extern bureau is de afgelopen maanden aan het onderzoeken hoe de verkeersveiligheid langs de Kanaalroute te verbeteren is, en wat de effecten van maatregelen zijn. De afspraak om dit onderzoek uit te laten voeren is op 11 maart gemaakt met de gemeenteraad, ook naar aanleiding van een motie. In Brummen is een vergelijkbare motie aangenomen en dus besloten beide gemeenten samen op te trekken rond dit onderzoek, in nauwe afstemming met provincie Gelderland. Het eindrapport zal in januari 2022 klaar zijn. Het advies op hoofdlijnen is al wel met de gemeenten Apeldoorn en Brummen gedeeld, en die luidt dat een snelheidsregime van 60 km/h op de Kanaalroute de verkeersveiligheid helpt verbeteren. Maar ook dat deze zal leiden tot een verschuiving van een deel van het verkeer naar de N786 (de weg door Loenen).

Eerbeek – Loenen 2030
In het gebied Eerbeek/Loenen spelen meer ontwikkelingen die van invloed zijn op de hoeveelheid verkeer op de Kanaalroute en de N786. Zoals de plannen voor een nieuw ‘Logistiek Centrum Eerbeek’ en het Verkeerscirculatieplan voor Eerbeek. De gemeenten en de provincie werken samen aan dit soort projecten onder de vlag van het programma Eerbeek – Loenen 2030. Ook het eindrapport over de verkeersveiligheid op Kanaal Zuid zal in 2022 op de agenda staan van dit programma. Zodat de gemeenten en provincie met elkaar de effecten van voorgestelde maatregelen integraal kunnen afwegen.

Milieueffecten en financiën
Naast deze integrale afweging zijn er nog een paar punten die uitgezocht moeten worden. Zoals wat de effecten van een 60 km p/u inrichting en het verschuiven van verkeersstromen zijn op het gebied van milieu (stikstof, geluid), en wat de kosten en mogelijkheden zijn op financieel vlak. Het college heeft besloten pas een besluit te nemen over de snelheidslimiet en inrichting van de Kanaalroute als de integrale afweging van de verkeerseffecten, en het uitzoeken van de milieueffecten en kosten, klaar is. En uiteraard zal dit onderwerp tegen die tijd ook opnieuw voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Verkeersregels en inrichting
Buiten de bebouwde kom is de snelheidslimiet op Kanaal Zuid na 20 december op de meeste plekken weer 80 km p/u. Op kruispunten en enkele andere plekken is de limiet 60 km p/u in combinatie met ondersteunende maatregelen zoals plateaus of markeringen. Op het hele traject geldt een inhaalverbod, met uitzondering van landbouwvoertuigen en brommobielen. Deze mogen op een aantal plaatsen wel ingehaald worden.

Deel dit artikel

Reacties

Reageren is uitgeschakeld.

Ook interessant

Weersverwachting Apeldoorn

Volg ons

Volg ons